۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند | Friday 22 February 2019
 
   
  پیشنهادات دکتر نادعلی رمضانی.دکترای شیمی معدنی.دانشگاه سمنان برای بهبود مسائل مرتبط با الموت

سلام ودرود خداوند بزرگ بر الموتیان
من یک الموتیم)نادعلی رمضانی.دکترای شیمی معدنی.دانشگاه سمنان-متولد ورشدیافته صائین کلایه الموت(.اصیلِ
اصیل؛نسل اندر نسل درالموت زیسته ایم وامروزبه نام ومرام وکلام وقوام وعزت تمام آن افتخار می کنم.سالهاست
مشکلات این سرزمین اصلی وسرزمین مادری رابا جان ودل احساس ودرک می کنیم.این که چرا تا امروز الموت این
گونه مانده است وقتمان را می گیرد ومرور خاطرات ومشکلات گذشته هر چند چراغ راه آینده است ولی در
عصرارتباطات وفناوری اطلاعات)دهکده جهانی( فرصت ها را باید به شدت درک کردوغنیمت شمرد.اینکه برادران
وخواهران الموتی من باوجود داشتن پستهای سیاسی وحاکمیتی بزرگ به میزشان خدمت کردند نه به الموت یک گِلِه
وشکایت است اما امروز اگر هم اندیشی وگذشت وهمیاری درنسل فرهیخته وروشنفکرجدید الموت داشته باشیم زودتر به
الموت پیشرفته ونوین می رسیم. تشکیلات مردم نهاد مانند مهتاب و...خوب است اما کافی نیست.کار تیمی وتشکیلاتی
یک رهبرفداکار،روشن؛باسواد وهوشیارونخبه می خواهد.مشکلات الموت دغدغه مسئولان نیست چون طبق بودجه
سالانه کشوری، عدد جمعیت بودجه می گیردوالموت در مقابل شهرهای استان جمعیتش اندک است.بنابراین برای بودجه
گرفتن وایجاد توسعه پایدار باید قدرت چانه زنی توسط نخبگان وتشکلّهای مردمی درنهادهای حاکمیتی از یکسووخواست
وتقاضا وپیگیری مردمی وعمومی داشت.در این مقال برخی مشکلات وانتقادها رابه همراه پیشنهادهای ایجابی فقط به
قصد خیر وامربه معروف ونهی ازمنکرمطرح می کنم تا به مصداق "اِ نَّ هَّّ اللَّلَّا یَُّ ه غیِّرَُّ مَّا بَِّ ه قو مَّ هَّ حتّ ه یَّ یَُّ ه غیِّروا مَّا بَِّاهنفُسِهِم". سَّوره رَّعد،َّ
آیه: 11 شاید نخبگان الموتی به خود بیایندوپیگیر ». خداوند وَّضع وَّحال هَّیچ قَّومی رَّا تَّغییر نَّمی دَّهد تَّا زَّمانیکه خَّود آَّن قَّوم حَّالشان رَّا تَّغییر دَّهند «
باشند وبه این امید که مسولان محترم الموت واستان قزوین هم اگر حوصله کردند ومتن را خواندند با نگرش لطف
وخدمت به مردم ، فکری به حال توسعه پایدار الموت زیبا کنند.امیدوارم مسئولان هنوزیادشان باشد که خمینی کبیر)ره(
می فرمود: اگربه من بگویند خدمتگزار، بهترازاین است که بگویند رهبر؛ رهبري مطرح نیست،خدمتگزاري مطرح
است ، اسلام ما را موظف کرده که خدمت کنیم. در اسلام و پیش من رهبري مطرح نیست ، برادري مطرح است. من با
مردم ایران برادرهستم ، و خود را خادم و سرباز آنان مي دانم.واما بعد:

الف(موضوع راه:
اولین وضروری ترین رکن توسعه وجودزیرساخت مناسب وایمن واقتصادی ازنظرمصرف انرژی وزمان برای حمل
ونقل است که الموت از این منظربسیارفقیراست.چرا اصرار وفشار مردمی برای تمام کردن هرچه سریعتر پروژه های
زیروجود ندارد؟چند بارمردم الموت پلاکارد در دست در نماز جمعه یا مناسبت های دیگربه طور آشکارتقاضای اتمام
واکمال پروژه های زیر را داشته اند؟ آیا خواب مسئولان برای افزایش هزینه اجرا وگران شدن پروژه ها به جهت تورم
وزمان طولانی واتلاف بیت المال آشفته است ودغدغه دارند؟
1 - پروژ ه جاده اصلی قزوین - الموت – تنکابن به طول 148 کیلومتر، از جمله مصوبات سفر مقام معظم رهبری به
قزوین است که با هدف اتصال مرکز به شمال کشور و همچنین کاهش و موازنه ترافیک مسیرهای منتهی به استانهای
شمالی کشور پیشبینی و در حال اجرا است.آنچه که برای الموت مهم است مسیر قزوین تا شهرک است در صورتی که
قطعه دوم که زیانش برای الموت جدی تراست شتاب بیشتری دارد.
2 - پروژه جاده اصلی در دست طراحی و ساخت قزوین  رحیمآباد  کلاچای به طول 1۵۰ کیلومترکه تاکنون پیشرفت در
خور توجه ای نداشته است واگر به همین منوال پیش رود یک قرن صبر لازم دارد.
3 - کوتاه وایمن سازی مسیر طولانی فعلی قزوین-قسطین لار-الموت که با ایجاد چند تونل واحداث پل وتغییر مسیر
برخی قسمتها به آسانی امکان پذیر است.چرا پل شاهرود در رجایی دشت چنین قیافه ای دارد؟آیا ضرورتی برای
گسترش وبازسازی آن وجود ندارد؟ یا چون بچه گریه نمی کند مادر نیازی به شیر دادن نمی بیند؟
4 - مرمت وبازسازی ورفع عیوب وتجدیدآسفالت راه های موجود بین روستایی.

-5 احداث و آسفالت ریزی راه های روستایی به ویژه درغرب الموت)من از آوردن کلمه شرقی یا غربی برای الموت
شرم دارم(.نمی توان پذیرفت با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی باهدف خدمت به مستضعفین، منطقه ای که
خاک هر روستایش بوی شهادت می دهد)الموت 2۵۰ شهید سرافرازدارد.( هنوز راه خاکی وغیر ایمن داشته باشد.
ب( طرح هادی روستایی:
ضرورت تجدید نظر و بازنگري در طرح هاي هادي مطابق با نیازها و ضروریات زندگي مردم و متناسب با شرایط
اقتصادي و اجتماعي روستا ایجاب می کندبا اجرای درست و به موقع طرح هادی در روستاها و شهرهای کوچک می
تواند ضمن حفظ سیمای منطقه، فعالیتی خوب و مثبت در راستای توسعه عمرانی و فیزیکی این مناطق با معیارها و
استانداردهای روز کشور و دنیا باشد؛ از سوی دیگر با توجه به جمعیت حاضر خانواده های روستایی و نیاز مبرم آنان
برای تهیه مسکن، با به روز کردن و کار آمدتر کردن این طرح ها می توان از کوچ مردم به شهرها و از بین رفتن
فعالیت های کشاورزی و تولیدی که مختص مناطق روستایی و روستاییان است، جلوگیری کرد.
این طرح باوجود مزایای بی شمارواهداف وچشم اندازهای علمی وعملی جالب، در الموت مشکلات بسیاری برای مردم
ایجاد کرده است.این که در دو دهه قبل برای یک روستای 2۰ خانواری دور روستا خط ومنحنی رسم کنند وامروز با
توسعه روستا به 7۰ خانوار یا بیشتر،بگوینداگر از این خط عبور کنیدمتخلف وقانون شکن هستید واز تمام خدمات از

جمله آب،برق،گاز،سند مالکیت و... محروم می شوید؛درخور وسزاوار مردم روستایی که ولی نعمتان انقلاب اند
نیست.بیایید به جای آنکه مجرم ومتخلف در طرح هادی روستایی ایجاد کنیم ؛به سرعت با پیگیری نخبگان الموت
وباجدیت وتلاش ودلسوزی بخشدارمحترم وبنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای یک افق 2۰ ساله یا بیشتر طرح هادی
جدیدبادر نظر گرفتن حق همه ساکنین واهالی روستاوبادید حل مشکلات موجود وبا کمترین هزینه تحمیلی به مردم ترسیم
واجراشود. نکته دیگر آنکه بنیادمسکن انقلاب اسلامی قزوین اعلام کرده هزینه طرح هادی جدید برای هر روستا 3۰
میلیون تومان می شود که باید ۵۰ % آن را اهالی تامین کنند واین خودستمی دیگر است زیرا این طرح حاکمیتی است
ودولت باید بودجه آن را تامین کند. دولت یک دست دراز دارد و یک دست کوتاه، دست دراز به همه جا می رسد و برای
گرفتن است و دست کوتاه برای دادن است و فقط به کسانی میرسد که خیلی نزدیکند...!!!
ج( گردشگری وطبیعت گردی:
اهمیت حضور گردشگران در یك منطقه بر هیچ كس پوشیده نیست اما آنچه كه گردشگر را به یك منطقه جذب مي كند
چیست؟ویژگي هاي طبیعي تاریخي و فرهنگي همه از مشخصه هایي هستند كه ظرفیت گردشگري را براي منطقه ایجاد
مي كنند ولي سئوال اینجاست كه وجود ظرفیت به تنهایي مي تواند موجب رونق صنعت گردشگري شود؟به طور قطع
پاسخ منفي خواهد بود.هرچند وجود عوامل فوق ضروري است اما شرایط كافي براي جذب گردشگر را مي توان به
مشخصه هایي چون وجود امكانات رفاهي، امنیت، فرهنگ توریست پذیري مردم منطقه گسترش داد.لذا به منظور بهبود
و رونق گردشگري عوامل فوق را باید مورد بررسي قرار داد.
بدون شك جاذبه هاي طبیعي الموت در حوضه جغرافیایي قزوین یقینا بي نظیر است و این بدان معني است كه اگر اهالي
قزوین بخواهند زمان كوتاهي را براي بهره گیري از مواهب طبیعي بگذارند راهي غیر از الموت به ذهنشان متبادر

نخواهد شد.همچنین درخشش اسماعیلیان در صفحات تاریخ باعث شده تا قلاع اسماعیلیه به میراث گرانبهایي از تاریخ
براي غناي تاریخي منطقه به شمار رود.
با توجه به این نكات مثبت نباید چشم از برخي كاستي ها فروبست.به نظر نگارنده مهمترین معضل ناشناخته ماندن
ظرفیت گردشگري الموت، فقدان زیرساخت هاي ارتباطي مناسب در بین الموت و نقاط شهري بوده است. مسئله قابل
ذكر بعدي فقدان امكانات رفاهي مناسب براي گردشگران است.در تاریخ نقل است كه شاه طهماسب صفوي براي افزایش
رونق گردشگري درمسیرجاده ابریشم دستور به ایجاد كاروانسراهایي بزرگ و مجهز به بهترین امكانات و حتي آلات
سرگرمي مورد علاقه اروپاییان مي دهد كه این دستور باعث مي شود مدت اقامت اروپاییان در ایران به طور چشمگیري
افزایش یابد و عملا توریسم به عنوان صنعت ایران در آن زمان مطرح باشد. واقعه فوق اهمیت وجود امكانات رفاهي را
نشان مي دهد.
مسئله مهم دیگري در بحث توریسم در كشور وجود دارد كه شاید تا به حال كمتر به آن توجه شده است و آن فقدان
تعریفي از سفر سیاحتي براي غالب مردم ایران است.به این منظور كه غالبا در سفر هاي تفریحي ایرانیان، مصداق عیني
و ملموسي از تفریح وجود ندارد.به عنوان مثال وقتي خانواده شما براي تعطیلات به منطقه شمال كشور سفر مي كند غیر
از دلخوشي به دیدن دریا و گذر از جاده هاي سرسبز شمال و رطوبت شرجي هوا هیچ عنصر دیگري براي تفریح براي
شما تعریف نشده است! در نظام گردشگري تفریحي واقعا این کمبود حس مي شود .این مطلب از این نظر براي توریسم
الموت اهمیت دارد كه براي جذب توریست باید برنامه تفریحي مدوّ ني براي افراد تعریف شود.
با توجه به نكات فوق روند برنامه ریزي براي رونق گردشگري در منطقه الموت باید به صورت زیر تعریف شود:
- برنامه اي مطالعاتي براي شناخت كامل ظرفبت هاي گردشگري اعم از تاریخي و تفریحي
- ایجاد امكانات رفاهي متناسب با ظرفیت هر منطقه) از ایجاد یك چایخانه براي استراحت موقت تا هتل هاي مناسب
براي اقامت طولاني(

- تدوین برنامه ي مدوّ ن، غني و راضي كننده براي گردشگر.
- ارائه برنامه هاي گردشگري به شركت هاي سرمایه گذار.
- تلاش براي بهبود زیرساخت هاي ارتباطي از طریق تقویت نهاد هاي غیر دولتي و مطالبه این خواسته از سوي این
نهاد ها از دولت.
بایدها ونبایدهای گردشگری الموت:
1 - به نظر من در طی 4۰ سال گذشته، میزان نشر مطالب مرتبط با الموت، روستاهایش و جاذبههای گردشگریش، چه
در حوزه مجازی چون وبلاگهای الموت و فیسبوک وتلگرام و چه از طریق دیگر رسانه ها، بسیار بیشتر از میزان
توجه لازم برای پذیرایی از گردشگران و به تعبیر من جلوگیری از تهدیدات حضور گردشگران بوده است. درستی این
مساله با مقایسهای ساده بین آماری که از میزان گردشگر در الموت ارائه کرده اند و امکانات موجود اثبات پذیر است.
این موضوع بسیار نگران کننده است و در آیندهای نزدیک صدمات جبران ناپذیری به منطقه خواهد زد. از این رو،
تمامی عزیزان و دوستداران الموت باید به این مساله توجه کنند و حفظ زیستگاه طبیعی و فرهنگی الموت رو به اندازه
تبلیغ در مورد منطقه جدی بگیرند.
2 - برای جهت دهی به گفتگوها تا رسیدن به نقطهای مشترک، ابتدا باید "واقعیت"های منطقه را بر شمرد و بر اساس آن
تحلیل یمان را بسط داد. این پیش فرضها "چهار چوب" گفتگو رو مشخص می کنند و پیدا کردن ارتباط بین آنها، منجر
به راهکارهای مناسب میشود. چند نمونه از این "واقعیت"ها که امیدوارم با کمک شما تکمیل بشوند:
1 - استعداد جغرافیایی و فرهنگی منطقه برای جذب توریست بالاست.
2 - گردشگران ) داخلی و خارجی ( در منطقه هستند و تعدادشان رو به افزایش است.
3 - امکانات رفاهی به نسبت تعداد گردشگر متناسب نیست.

4 در حال حاضر و در الموت، ضرر گردشگر بیشتر از نفعش است.
۵ - جاده الموت-شمال در دست ساخت است و تکمیلش برابر است باورود سیل گردشگران و مسافران به منطقه.
۶ - شرایط اقتصادی عزیزان بومی منطقه مناسب نیست.
7 - نرخ مهاجرت از روستا به شهر رو به افزایش است.
8 - مهمترین عامل برای زنده نگه داشتن فرهنگ و زبان الموتی حضور بومیان در روستاهای الموت است.
۹ - حضور گردشگر بالقوه میتواند سبب بهبود وضع اقتصادی بومیان شود.
1۰ - تهدیدات گردشگری را میتوان به فرصت تبدیل کرد ) البته مستلزم پیشنیازهای فراوان است، اما نشدنی هم نیست (
3 - برخی از دوستان بیشتر بر روشهای عمل گرایانه تاکید دارند تا گفتگو و تئوری پردازی، اما واقعیت اینست که
"تفکر مقدمه عمل است" و مطمئنا اینچنین گفتگوهایی اگر جهت دهی مناسب داشته باشد، در عمل نیز قابل پیاده سازی
هستند.
د(کشاورزی واشتغال:
1 - اصلاحات ارضی که باعث خرد شدن و تقسیم شدن زمین های کشاورزی و کوچک شدن آنها شد همچنان بلای جان کشاورزی
است چرا که طی این سال ها زمین های کشاورزی از پدر به فرزندان رسید و بین آنها تقسیم شد و از فرزندان هم به نوه ها و...رسید
و این خرد شدن زمین ها تا آنجا ادامه دارد که در تورم و گرانی های امروز کاشت و برداشت در یک زمین ۵۰۰ متری با توجه به
هزینه ها و درآمدها برای کشاورزان صرفه ندارد و این در حالی است که کاشت در زمین چند هزار هکتاری هم می تواند بر ای
کشاورزانی که زمین ندارند ایجاد اشتغال کند و هم سود را بالا ببرد.
به این ترتیب باتجمیع اراضی شاید بتوان با ایجاد تعاونی ها که از بخش کشاورزی حمایت کنند، بازگردادندن خرده مالکی به بزرگ
مالکی و جلوگیری از واردات بی رویه به کشاورزیمان سامان داد.

-2 کمبودآب کشاورزی در الموت خوشبختانه مربوط به نبود آب نیست بلکه مدیریت سنتی وشیوه آبیاری غرق آبی باعث مشکلات
کشاورزی شده است.باتجهیز باغات و مزارع کشاورزی به سیستمهای نوین آبیاری، انتقال آب به مزارع کشاورزی، ایجاد کانال و
لوله گذاری و اجرای طرحهای کشاورزی این مشکل قابل حل است.
3 -زمزمه های مطالعه واحداث سد الموت بر روی شاهرود افق دیگری است که درآن الموت به قیمت دشت قزوین نابود می شود.نمی
دانم چرا از همین آغازین حمله ها کسی صدایی ونوایی وفریادی واعتراضی ندارد.ساکت بمانیم تا کلنگش زده شود.
4 -برای محصولات کشاورزی الموت بیاید یک میدان بزرگ فروش محصولات کشاورزی وپروتئینی درخروجی جاده الموت
مثلانزدیک راهداری الموت)قهوه خانه شفیع( یاهرجای مناسب دیگر که دسترسی شهرنشینان ومصرف کنندگان به آن کوتاه وآسان
است ایجاد کنیم وشرط اساسی آن این باشد که تمام محصولات اختصاصی الموت درآن عرضه شودوضمنا تمام کارگران وغرفه داران
فقط الموتی باشند.کاملا انحصاری دراختیار الموتیان مدیریت شود تا باعث اشتغال وثروتمند شدن الموتیان باشد ودست واسطه ها
ودلالان کوتاه شود.
در پایان ضمن عذرخواهی به خاطر طولانی شدن کلام،ازهمه الموتیان عزیزمی خواهم به مصداق "حبّ الوطن"در باره
سرزمینمان چاره اندیشی کنیم وبا اندکی فداکاری به مردمان پاک دست وکوشاوصمیمی الموتمان خدمت کنیم وتلاش کنیم
به حقشان برسند. باسپاس:نادعلی رمضانی-آبان
نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 18:58- 1397/12/3
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 
آیا شما با حذف کلمات شرقی و غربی ازکلمه الموت شرقی و الموت غربی موافق هستید؟

نام کاربری :

کلمه عبور :

:: عضویت در باشگاه هواداران


مشاهده تصاوير ارسالي کاربران(گالري تصاوير)

ضرب المثل هاي الموتي

روستاهاي الموت

گويشهاي الموتي

ارسال نظرات

 
       

:: برگ نخست      :: درباره الموت      :: اخبار  الموت      :: وب گردی     :: گردشگری      :: ارتباط با ما

     

تمامــی حقـــوق این وب سایــت متعلــق اســت بــه سایت الموت من و برای این گروه محفوظ است


طراحی سایت توسط پارس فناوران